Rijden zonder rijbewijs


Overtredingen inzak het rijbewijs

Het Belgische rijbewijs is een document dat iedere bestuurder dient te hebben. Het rijbewijs bepaald namelijk of u het voertuig mag besturen. Hebt u dit niet dan riskeert u een zwarte gedlboete en een rijverbod. Ontdek hieronder de gevolgen.

Ik wil GRATIS advies

Rijden zonder rijbewijs

Voor het rijden zonder rijbewijs riskeert u volgende straffen

– Een geldboete van 1600 euro tot 16.000 euro.
– Een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.
– Een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.

Dezelfde straffen gelden voor het besturen van een voertuig waarvoor u geen rijbewijs hebt.

Valt u in herhaling?

Bij herhaling kan de rechter u een rijverbod opleggen van vijf jaar of voorgoed.

Ik wil GRATIS advies

Valse verklaring voor een rijbewijs te bekomen

Dezelfde sancties zijn van toepassing op personen die een valse verklaring hebben gegeven om hun rijbewijs of een daarmee gelijkwaardig document te verkrijgen. In zo’n situatie zult u tevens verplicht zijn om medische en psychologische testen te ondergaan.

Rijbewijs niet of het weigeren van je rijbewijs te tonen

Hebt u een rijbewijs, maar heeft u het niet bij? U riskeert een geldboete van 80 euro tot 4.000 euro.
Bij herhaling binnen de drie jaar verdubeld de geldboete.

Het overtreden van de regels rond het voorwaardelijke rijbewijs

Hebt u een voorwaardelijk rijbewijs? Dan mag u niet rijden na 22uur of in het weekend. Doet u dat toch? U rijdt op dit moment zonder rijbewijs en riskeert een geldboete van 400 euro tot 4.000 euro.

Ook de begeleider die u laat sturen buiten deze regels, riskeert dezelfde straf.

Ik wil GRATIS advies

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 21

Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Artikel 30

§ 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die:

 een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;

 een motorvoertuig bestuurt zonder de voorwaarden of de beperkingen, vermeld op het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, onder meer in de vorm van codes, na te leven, onverminderd de toepassing van eventuele specifieke bepalingen vervat in deze wet;

 een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen; in dit geval wordt het verkregen document in beslag genomen en de verbeurdverklaring ervan wordt uitgesproken in geval van veroordeling;

 een motorvoertuig bestuurt terwijl hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 23, §1, 3°, of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, door de Koning opgelegd in de gevallen die Hij bepaalt.

§ 2. Met geldboete van 50 euro tot 500 euro, wordt gestraft hij die:

 een overtreding heeft begaan van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens artikel 23, §1, 2° en 4°, hetzij als bestuurder, hetzij als persoon die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;

 met het oog op de scholing in het sturen, een persoon begeleidt die in overtreding is met de bepalingen van 1°.

§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

§4. De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling van de bepalingen van § 1, § 2 of § 3, binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van een van deze bepalingen, dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 31

Met geldboete van 10 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die, buiten de in artikelen 3034 §2, 2°, 37bis, § 1, 4° en 48 bedoelde gevallen, een motorvoertuig bestuurt zonder het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig bij zich te hebben of weigert die documenten te vertonen overeenkomstig artikel 22, wanneer hij daarom wordt verzocht.

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 1 euro mag bedragen.

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Ik wil GRATIS advies