Alcoholintoxicatie

Contacteer Ons Vrijblijvend

Alcoholintoxicatie achter het stuur


De wetgeving rond rijden onder invloed van alcohol is zeer strikt. Indien u een positief resultaat krijgt bij een ademtest, wordt u onmiddellijk een rijverbod opgelegd en moet u een aanzienlijke boete betalen. De ernst van uw boete en rijverbod hangt af van uw alcoholgehalte.

Wanneer u een ongeval veroorzaakt terwijl u onder invloed bent of als u vluchtmisdrijf pleegt, gelden er nog strengere maatregelen.

Strafmaat bij alcoholintoxicatie

OvertredingMinnelijke schikkingOnmiddelijke intrekking rijbewijsRechtbank
Tussen 0,22 en 0,35 mg/UAL
Tussen 0,51 en 0,80 promille
MogelijkRijverbod
min. 3 uur
Boete tot € 4.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot
Tussen 0,22 en 0,35 mg/UAL
Tussen 0,51 en 0,80 promille
MogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Tussen 0,44 en 0,50 mg/UAL
Tussen 1,01 en 1,15 promille
MogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Tussen 0,50 en 0,65 mg/UAL
Tussen 1,15 en 1,49 promille
MogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Meer dan 0,65 mg/UAL
Meer dan 1,49 promille
Altijd rechtbank15 dagen + aanvullend rijverbod na uitspraakBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot (verplicht vanaf 0,78 mg/UAL).
Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, …)Altijd rechtbank15 dagen + aanvullend rijverbod na uitspraakMogelijks levenslang rijverbod en medische en psychologische examens.
Weigeren ademtest, ademanalyse of bloedproefAltijd rechtbank15 dagen + aanvullend rijverbod na uitspraakZware boete + rijverbod

Wat is alcoholintoxicatie?

Het is bij wet verboden om een voertuig of rijdier te besturen wanneer u alcohol hebt gedronken. Het is zelfs genoeg om aanstalten te maken om ze te besturen.
Ik kan dus een ademtest moeten afleggen zelfs wanneer u nog niet aan het rijden bent.

Als passagier kan je niet vervolgend worden deze regels gelden enkel voor de bestuurder.
De passagier kan enkel vervolgd worden voor openbare dronkenschap.

Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap?

Alcoholintoxicatie

Alcoholintoxicatie wilt zeggen dat dat er alcohol gemeten is in uw bloed. Dit kan doormiddel van een ademtest of een bloedanalyse.

Dronkenschap

Dronkenschap is een vastelling die de politie maakt en dit staat volledig los van dronkenschap. De politie kan u het recht weigeren om te sturen van een voertuig wanneer u dronken bent bevonden.

De politie maakt deze beoordeling op basis van een aantal uitwendige parameters. Denk maar aan het wandelen over een lijn of een muntje oprapen.

Zowel alcoholintoxicatie als dronkenschap zijn verboden wanneer u een voertuig wilt besturen.

Ik wil GRATIS advies

Wat zijn uw rechten bij een alcoholcontrole?

Wanneer u aanstale maakt om een voertuig te besturen mag de politie u een ademtest opleggen. Ook wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval zelfs als voertganger of fietser mag de politie u een ademtest opleggen.

Mogelijke resultaten van een ademtest:

S = Safe of veilig: wilt wilt zeggen dat u mag doorijden en geen boete krijgt.

A= Alarm: u hebt tussen de 0,22 en 0,35 promille alcohol in uw bloed.

P= Positief: u hebt meer dan 0,35 promille acohol in uw bloed.

Blaas je alarm of positief dan moet u een ademanalyse ondergaan om de specifieke hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten.
U mag altijd vragen om een tweede ademanalyse als u het niet eens bent het resultaat.

Weigering van een ademtest

Bij het weigeren van een ademtest beschouwt de politie deze als positief en krijgt u een onmiddelijk rijverbod van 6u.
De agent zal uw wagen parkeren als u alleen bent en u niemand hebt om te rijden.

Het onmiddelijke rijverbod heeft niets te maken met het uiteindelijke rijverbod dat later eventueel door de rechter wordt uitgesproken.

Ik wil GRATIS advies

Minnelijke schikking of naar de rechtbank

Zodra uw alcoholpercentage meer dan 1,5 promile bedraagt moet u zich verantwoorden voor de politierechter.

Ligt het percentage dan mag het parket een minnelijke schikking voorstellen.

Herhaling alcohol intoxicatie

Voor meer info i.v.m. herhaling van alcohol intoxicatie, klik dan hier.

Wens je GRATIS advies?

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

19 APRIL 2014. – KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE INNING EN DE CONSIGNATIE VAN EEN SOM BIJ DE VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN INZAKE HET WEGVERKEER

Artikel 2

4° [kan een overtreding van artikel 34, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram en minder dan 0,44 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [420 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,44 milligram en minder dan 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [578 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram en minder dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [1260 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 3, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer geeft aanleiding tot de onmiddellijke inning van [105 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, en kan aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.]

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.

Bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van het eerste lid of van artikel 35 of 37bis, § 1, dat in kracht van gewijsde is gegaan worden deze straffen verdubbeld.

§ 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;

2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;

3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2°  te laten nemen;

4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Artikel 35

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35 of artikel 37bis, § 1, een van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw overtreedt.

In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

Artikel 37

Met een geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft:

 hij die een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, aanzet of uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing;

 hij die aan een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, een voertuig toevertrouwt om te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toevertrouwt.

Artikel 37/1

§ 1. In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 34, § 2, artikel 35 in geval van dronkenschap of van artikel 36, kan de rechter, indien hij geen definitief verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreekt of geen toepassing maakt van artikel 42, voor een periode van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar of levenslang, de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder beperken tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot, op voorwaarde dat de overtreder als bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 61quinquies, § 3, bedoelde omkaderingsprogramma.

In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 34, § 2, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,78 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 1,8 gram per liter bloed aangeeft, beperkt de rechter de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot volgens dezelfde modaliteiten als bedoeld in het eerste lid. Indien de rechter evenwel verkiest om deze sanctie niet op te leggen, motiveert hij dit uitdrukkelijk.

In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 36, indien het gaat om een bestraffing na een veroordeling met toepassing van artikel 34, § 2 indien de ademanalyse telkens een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse telkens een alcoholconcentratie van ten minste 1,2 gram per liter bloed aangeeft, beperkt de rechter de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot volgens dezelfde modaliteiten als bedoeld in het eerste lid, onverminderd de bepaling van artikel 38, § 6.

§ 2. Evenwel kan de rechter, indien hij zijn beslissing motiveert, een of meerdere voertuigcategorieën aanduiden overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de Koning krachtens artikel 26, waarvoor hij de geldigheid van het rijbewijs niet beperkt overeenkomstig § 1. De beperkte geldigheid moet wel ten minste betrekking hebben op de voertuigcategorie waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot toepassing van § 1 werd begaan.

§ 3. De rechter kan de geldboete verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen.

§ 4. Met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 500 euro tot 2000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een periode die ten minste even lang is als de periode waarin de geldigheid van het rijbewijs werd beperkt, wordt gestraft hij die is veroordeeld wegens overtreding van dit artikel en een motorvoertuig bestuurt waarvoor een rijbewijs vereist is en dat niet uitgerust is met het opgelegde alcoholslot, of die als bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.

Ik wil GRATIS advies