Foto van een snelheidsmeter in een auto

Herhaling snelheidsovertredingen

Herhaling snelheidsovertredingen

Contacteer Ons Vrijblijvend

Herhaling snelheidsovertredingen


Herhaling van snelheidsovertredingen: zwaardere straffen en rijverbod

Het is belangrijk om te weten dat bij herhaalde snelheidsovertredingen de straffen zwaarder worden. Als u binnen korte tijd meerdere snelheidsovertredingen begaat, kunt u rekenen op hogere boetes en een strenger rijverbod.

Verdubbeling van de boete bij herhaalde snelheidsovertreding

Wanneer u binnen drie jaar na een eerdere snelheidsovertreding opnieuw te snel rijdt, zal het bedrag van de boete verdubbeld worden.

Ik wil GRATIS advies

Rijverbod bij herhaalde snelheidsovertreding

Als u binnen een periode van drie jaar driemaal te snel rijdt, kan de rechter een rijverbod opleggen dat varieert tussen 8 dagen en 5 jaar. Dit geldt zelfs voor jonge bestuurders die nog geen twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B.

In de meeste gevallen legt de rechter ook een herstelproef op. Dit betekent dat u een theoretisch en/of praktisch rijexamen moet afleggen voordat u uw rijbewijs terugkrijgt. Wees dus altijd alert op uw snelheid om zwaardere straffen te voorkomen en houd u aan de toegestane snelheidslimieten.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 29§3

Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.
De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.
De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar :

  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of :
  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.

Artikel 29§4

De geldboetes worden verdubbeld bij herhaling van een overtreding als bedoeld in paragraaf een of drie binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.


Foto van een snelheidsmeter in een auto

Snelheidsovertreding

Snelheidsovertreding

Contacteer Ons Vrijblijvend

Snelheidsovertreding


Een snelheidsboete

De wetgeving is zeer streng voor bestuurders die te hard rijden. Snelheidsovertredingen zonder ongeluk resulteren altijd in een geldboete. Een rijverbod kan daarnaast worden opgelegd als u aanzienlijk te snel heeft gereden. Op deze pagina vindt u relevante informatie over uw snelheidsboete, evenals de straffen en boetes die u kunt verwachten volgens de wet.

Ik wil GRATIS advies

De geldboetes

De minimum geldboete voor te snel rijden is 53,00 euro, met een maximum van 4.000 euro. De exacte boete wordt berekend op basis van de gemeten snelheid.

Hieronder kan u de wettelijke grensbedragen voor snelheidsboetes vinden.

Snelheidsboetes in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of (woon)erf:

SnelheidBoete bedragIntrekkingRijverbodDagvaarding
10 km te snel€53,00NeeNeeBij niet-betaling minnelijke schikking
11-20 km te snel€53,00 + €11/kmNeeNeeBij niet-betaling minnelijke schikking
21-30 km te snel€53,00 + €11/kmMogelijkMogelijk 8 dagen tot 5 jaarBij niet-betaling minnelijke schikking
+30 km te snel€80,00 tot €4000,00MogelijkVerplicht 8 dagen tot 5 jaarAltijd

Snelheidsboetes op andere wegen:

SnelheidBoete bedragIntrekkingRijverbod (verval)Dagvaarding
10 km te snel€53,00NeeNeeBij niet-betaling minnelijke schikking
11-30 km te snel€53,00 + €6/kmNeeNeeBij niet-betaling minnelijke schikking
31-40 km te snel€53,00 + €6/kmMogelijkMogelijk 8 dagen tot 5 jaarBij niet-betaling minnelijke schikking
+40 km te snel€80,00 tot €4000,00MogelijkVerplicht 8 dagen tot 5 jaarAltijd

Rijverbod

De beslissing over het rijverbod en de duur ervan ligt in handen van de rechter. In de meeste gevallen kan hij ervoor kiezen om u geen rijverbod op te leggen. Als hij dit wel doet, mag hij u bestraffen met een rijverbod variërend van 8 dagen tot vijf jaar. Uw argumenten waarom u geen rijverbod verdient, spelen een cruciale rol bij de uiteindelijke beslissing van de rechter over de duur ervan.

De rechter is verplicht om u een rijverbod op te leggen in deze twee situaties:

– Wanneer u meer dan 40 kilometer per uur te snel reeds
– Of wanneer u meer dan 30 kilometer per uur te snel reed binnen de bebouwde kom, in een zonde 30, schoolomageving, erf of woonerf.

Ik wil GRATIS advies

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete worden verlaagd tot minimaal één euro. Als zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en -examens, en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. Ook hier mag de boete niet lager uitvallen dan één euro.

Herhaling

Ontvangt u binnen drie jaar na uw boete voor te snel rijden een nieuwe snelheidsboete? Dan riskeert u een boete die tweemaal zo hoog is als de normale boete.

Overdreven snelheid en de verzekering

De verzekering moet tussenkomen voor de uitbetaling van de schade die u veroorzaakt hebt door het ongeval, zelfs als u te snel reed. Er is geen wettelijke regresvordering voor snelheidsovertredingen (wel voor ongevallen na alcoholmisbruik bijvoorbeeld).

Ik wil GRATIS advies

Extra sancties voor jonge bestuurders

Jonge bestuurders (die minder dan twee jaar in het bezit zijn van een Belgisch rijbewijs B) worden door de wet extra gestraft bij het begaan van een snelheidsovertreding. Deze extra sancties omvatten:

Rijverbod: verplicht vanaf 20 km/u te snel (30 km/u buiten bebouwde kom); u krijgt uw rijbewijs pas terug na het afleggen van een nieuw theoretisch en/of praktisch rijexamen;

Verzekering: extra vrijstelling van 150 euro; dit wordt 300 euro als u een ongeval had tussen middernacht en zes uur ‘s ochtends.

Je kan meer info vinden op deze pagina.

Inzicht in boetes en straffen bij overtredingen

De wetgeving is streng voor bestuurders die te snel rijden. Snelheidsovertredingen zonder ongeval resulteren altijd in een geldboete. Een rijverbod kan daarnaast worden opgelegd als u aanzienlijk te hard reed. Op deze pagina vindt u waardevolle informatie over het berekenen van uw snelheidsboete en de bijbehorende straffen volgens de wet.

Ik wil GRATIS advies

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro  of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen of verwondingen tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.

§ 3. 1° Met een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van deze straffen alleen, wordt hij gestraft die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1 of 33, § 2 binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan een van de bepalingen van artikel 33, § 1 overtreedt.

2° Hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1, of 33, § 2, binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan artikel 33, § 2, overtreedt wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot acht jaar en met een geldboete van 800 tot 10 000 euro, of met een van deze straffen alleen.

STRAFWETBOEK

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Ik wil GRATIS advies

Foto van een snelheidsmeter in een auto

Aansporen tot te snel rijden

Aansporen tot te snel rijden

Contacteer Ons Vrijblijvend

Aansporen tot te snel rijden.

Boete voor het aansporen tot te snel rijden

Het is mogelijk om een boete te ontvangen wanneer u andere bestuurders aanmoedigt tot buitensporige snelheid, roekeloos rijgedrag of onzorgvuldigheid, zelfs als u zich aan de snelheidslimieten houdt. Deze bestraffing staat los van de mogelijke snelheidsboete die de bestuurder van de andere auto kan krijgen.

Wat is iemand aansporen tot te snel rijden?

Het is een situatie die u wellicht bekend voorkomt: u wisselt van rijstrook om sneller te gaan, maar merkt een auto op de linkerrijstrook niet op en moet plotseling remmen. Daarna knippert u met uw lichten om de bestuurder voor u aan te sporen om van baan te wisselen of te versnellen. Deze actie kan al voldoende zijn om een boete te ontvangen voor het aanzetten tot overdreven snelheid.

Enkele andere voorbeelden zijn: bij een rood verkeerslicht daag je een andere bestuurder uit om snel op te trekken, of je neemt deel aan een illegale straatrace.

Ik wil GRATIS advies

Welke boete riskeert u bij aansporen tot te snel rijden?

Een chauffeur uitdagen of aansporen om overdreven snel te rijden is een overtreding van de vierde graad. Dit wordt bestraft als volgt:

een geldboete van 320 tot 4.000 euro

verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter beslissen om toch geen (verplicht) rijverbod op te leggen. In zulke gevallen moet hij motiveren waarom hij dat niet doet.

Mogelijke verzachtende omstandigheden

Een rechter kan beslissen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dat geval kan de geldboete verlaagd worden, maar mag deze niet lager zijn dan één euro. Wanneer zowel een geldboete als een rijverbod wordt opgelegd, kan de rechter de boete verminderen met de kosten van herstelonderzoeken en -examens, evenals de honoraria van de arts en psycholoog. Ook in dit geval mag de boete niet minder dan één euro bedragen.

Herhaling van overtreding voor aanzetten tot te hard rijden

Net als bij alle overtredingen van de vierde graad, wordt de straf verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar.

Om uw straf en boete zo laag mogelijk te houden, neem dan kosteloos contact op met een van onze topadvocaten.

Ik wil GRATIS advies

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG

Artikel 10.4

Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden.

30 SEPTEMBER 2005. – KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 SEPTEMBER 2005 TOT AANWIJZING VAN DE OVERTREDINGEN PER GRAAD VAN DE ALGEMENE REGLEMENTEN GENOMEN TER UITVOERING VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER.

Artikel 4

De overtredingen op de hierna vermelde bepalingen zijn overtredingen van de vierde graad in de zin van artikel 29 § 1, eerste lid, van dezelfde wet :

2° Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden (artikel 10.4 Wegcode)

Ik wil GRATIS advies

Andere bezoekers bezochten ook:

Ik wil GRATIS advies

Foto van een snelheidsmeter in een auto

SNELHEID

Snelheidsovertredingen

Contacteer Ons Vrijblijvend
Snelheid

Kies het soort overtreding

Beging u een snelheidsovertreding? Ontdek alles over snelheidsovertredingen. Kies het soort overtredingen dat je hebt begaan hieronder en ontdek wat de boetes hiervoor zijn.

Als u geconfronteerd wordt met een situatie van een snelheidsovertreding en gratis en vrijblijvend juridisch topadvies nodig heeft, kunnen onze gespecialiseerde advocaten u helpen. Wij begrijpen de ernst van de zaak en staan klaar om u verder te helpen.

Contacteer Ons Vrijblijvend

Aansporen tot te snel rijden

U spoorde andere weggebruikers aan tot overdreven snelheid.

Snelheidsovertreding

U kreeg een boete in de bus voor te snel rijden.

Herhaling

U hebt op korte tijd verschillende keren te snel gereden.