Rijden zonder geldige papieren

Rijden zonder rijbewijs

Rijden zonder rijbewijs


Overtredingen inzak het rijbewijs

Het Belgische rijbewijs is een document dat iedere bestuurder dient te hebben. Het rijbewijs bepaald namelijk of u het voertuig mag besturen. Hebt u dit niet dan riskeert u een zwarte gedlboete en een rijverbod. Ontdek hieronder de gevolgen.

Ik wil GRATIS advies

Rijden zonder rijbewijs

Voor het rijden zonder rijbewijs riskeert u volgende straffen

– Een geldboete van 1600 euro tot 16.000 euro.
– Een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.
– Een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.

Dezelfde straffen gelden voor het besturen van een voertuig waarvoor u geen rijbewijs hebt.

Valt u in herhaling?

Bij herhaling kan de rechter u een rijverbod opleggen van vijf jaar of voorgoed.

Ik wil GRATIS advies

Valse verklaring voor een rijbewijs te bekomen

Dezelfde sancties zijn van toepassing op personen die een valse verklaring hebben gegeven om hun rijbewijs of een daarmee gelijkwaardig document te verkrijgen. In zo’n situatie zult u tevens verplicht zijn om medische en psychologische testen te ondergaan.

Rijbewijs niet of het weigeren van je rijbewijs te tonen

Hebt u een rijbewijs, maar heeft u het niet bij? U riskeert een geldboete van 80 euro tot 4.000 euro.
Bij herhaling binnen de drie jaar verdubeld de geldboete.

Het overtreden van de regels rond het voorwaardelijke rijbewijs

Hebt u een voorwaardelijk rijbewijs? Dan mag u niet rijden na 22uur of in het weekend. Doet u dat toch? U rijdt op dit moment zonder rijbewijs en riskeert een geldboete van 400 euro tot 4.000 euro.

Ook de begeleider die u laat sturen buiten deze regels, riskeert dezelfde straf.

Ik wil GRATIS advies

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 21

Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Artikel 30

§ 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die:

 een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;

 een motorvoertuig bestuurt zonder de voorwaarden of de beperkingen, vermeld op het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, onder meer in de vorm van codes, na te leven, onverminderd de toepassing van eventuele specifieke bepalingen vervat in deze wet;

 een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen; in dit geval wordt het verkregen document in beslag genomen en de verbeurdverklaring ervan wordt uitgesproken in geval van veroordeling;

 een motorvoertuig bestuurt terwijl hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 23, §1, 3°, of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, door de Koning opgelegd in de gevallen die Hij bepaalt.

§ 2. Met geldboete van 50 euro tot 500 euro, wordt gestraft hij die:

 een overtreding heeft begaan van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens artikel 23, §1, 2° en 4°, hetzij als bestuurder, hetzij als persoon die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;

 met het oog op de scholing in het sturen, een persoon begeleidt die in overtreding is met de bepalingen van 1°.

§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

§4. De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling van de bepalingen van § 1, § 2 of § 3, binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van een van deze bepalingen, dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 31

Met geldboete van 10 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die, buiten de in artikelen 3034 §2, 2°, 37bis, § 1, 4° en 48 bedoelde gevallen, een motorvoertuig bestuurt zonder het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig bij zich te hebben of weigert die documenten te vertonen overeenkomstig artikel 22, wanneer hij daarom wordt verzocht.

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 1 euro mag bedragen.

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Ik wil GRATIS advies

Rijden zonder geldige papieren

Rijden zonder verzekering

Rijden zonder verzekering

Contacteer Ons Vrijblijvend

Rijden zonder verzekering


Rijden zonder verzekering

Brengt u een auto op de weg? Verzeker dan de wettelijke aansprakelijkheid die hiermee gepaard gaat. Zorg ervoor dat uw verzekeringsdocumenten altijd in uw voertuig aanwezig zijn. Rijden zonder (geldige) verzekeringspapieren resulteert in een boete, zelfs als uw auto wel verzekerd is. Bovendien kan uw auto ook worden weggesleept en/of in beslag genomen.

Welke boete kan u verwachten?

Rijden zonder verzekering is een ernstige verkeersovertreding met zware gevolgen. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete variërend van 800 tot 8000 EUR. Daarnaast kunnen rechtbanken een rijverbod opleggen, variërend van acht dagen tot vijf jaar of zelfs levenslang, en in sommige gevallen kan het voertuig verbeurd worden verklaard.

Ik wil GRATIS advies

Wat bij herhaling?

In het geval van herhaaldelijke overtredingen, wordt de strafmaat verhoogd volgens het principe van gekruiste recidive. Dit betekent dat bij elke nieuwe overtreding binnen drie jaar na een eerdere veroordeling, een langer rijverbod zal worden opgelegd. Bovendien moet de overtreder elke keer opnieuw slagen voor vier herstelexamens om het rijbewijs terug te krijgen.

Als u bijvoorbeeld twee keer binnen drie jaar wordt betrapt op rijden zonder verzekering, krijgt u een rijverbod van minimaal drie maanden. Bij een tweede recidive binnen drie jaar na een eerder vonnis wordt het rijverbod verlengd tot minstens zes maanden, en bij een derde recidive neemt dit toe tot minimaal negen maanden. Het slagen voor de vier herstelexamens is bij elke verlenging vereist om het rijbewijs terug te krijgen

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.

Artikel 2 §1

Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst.

De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrijtuig. Indien een andere persoon de verzekering heeft aangegaan, is de verplichting van de eigenaar geschorst voor de duur van de overeenkomst die door de andere persoon is gesloten.

(De verzekering moet zijn gesloten bij een verzekeraar die daartoe is toegelaten of van toelating is vrijgesteld op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)

Artikel 22 §1

De eigenaar of de houder van het motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht op een van de in artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot duizend frank, of met een van die straffen alleen.

De houder en de bestuurder van het motorrijtuig zijn krachtens het eerste lid alleen strafbaar als zij weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet.

Artikel 23

Wanneer een motorrijtuig dat niet onderworpen is aan de voorschriften van artikel 2, § 2, zich bevindt op één van de plaatsen vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, zonder te beschikken over het bewijs bedoeld in artikel 7, wordt de bestuurder gestraft met de straffen bepaald (in artikel 29, § 2) van de bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

Ik wil GRATIS advies

Rijden zonder geldige papieren

Rijden tijdens rijverbod

Rijden tijdens rijverbod

Contacteer Ons Vrijblijvend

Rijden tijdens rijverbod


Rijden tijdens een rijverbod: wat u moet weten

Een rijverbod is een sanctie die u verbiedt een motorvoertuig te besturen gedurende een bepaalde periode. Toch besluiten sommige mensen om te rijden tijdens hun rijverbod, wat ernstige gevolgen kan hebben.

Soorten rijverboden

Er zijn 2 soorten rijverboden:

Verval van het recht tot sturen: Een rechterlijke uitspraak die u verbiedt om voor een bepaalde periode een voertuig te besturen. Dit kan bijvoorbeeld na een grove snelheidsovertreding.

Onmiddellijke intrekking rijbewijs: Een tijdelijke politiemaatregel die meestal voorkomt wanneer u positief blaast bij een alcoholcontrole.

Ik wil GRATIS advies

De gevolgen van rijden tijdens een rijverbod

Als u betrapt wordt op rijden tijdens uw rijverbod, kunt u zware straffen verwachten:

Geldboetes: Afhankelijk van het type rijverbod kan de boete variëren van 1.600 tot 16.000 euro.

Gevangenisstraf: U riskeert een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding en eerdere veroordelingen.

Ik wil GRATIS advies

Herhaling binnen drie jaar

Bij herhaling van de overtreding binnen drie jaar na een eerdere veroordeling, worden de straffen verdubbeld.

Verzekeringsmaatschappij en recht van verhaal

Een belangrijk risico bij het rijden tijdens een rijverbod is het recht van verhaal voor uw verzekeringsmaatschappij. Als u een ongeval veroorzaakt terwijl u een rijverbod heeft, mag uw verzekeringsmaatschappij alle schadekosten van de tegenpartij van u terugvorderen. Dit kan financieel zwaar uitvallen, vooral als er gewonden zijn gevallen.

Ik wil GRATIS advies

Inbeslagname van uw voertuig

Betrapt de politie u op rijden tijdens uw rijverbod, dan kunnen zij uw auto in beslag nemen als beveiligingsmaatregel. U krijgt uw wagen pas terug wanneer uw rijverbod eindigt. Bovendien komen alle takel- en opslagkosten voor uw rekening en zijn deze kosten bovenop de boete die u al moet betalen.

Toevertrouwen van een voertuig aan iemand met een rijverbod

Als u bewust een motorvoertuig toevertrouwt aan iemand met een rijverbod, kunt u ook gestraft worden met een geldboete van 800 tot 8.000 euro. Het begrip ‘bewust’ krijgt doorgaans een ruime invulling in de rechtspraak. Controleer dus altijd of degene die uw auto wil lenen een geldig rijbewijs heeft en geen rijverbod opgelegd heeft gekregen.

Ik wil GRATIS advies

Niet inleveren rijbewijs na rijverbod

Wanneer het rijverbod aan u is betekend, heeft u vier werkdagen om uw rijbewijs in te leveren bij de griffie van de rechtbank die de straf heeft uitgesproken. Als u uw rijbewijs niet (tijdig) inlevert, riskeert u een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro en een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.

Verzachtende omstandigheden en herhaling

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete worden verminderd, maar nooit lager dan 1 euro. Bij herhaling binnen drie jaar, gerekend vanaf de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, worden de straffen verdubbeld.

Ongeval zonder rijbewijs veroorzaken

Wanneer u zonder rijbewijs een ongeval veroorzaakt, riskeert u een gevangenisstraf, een hoge geldboete en een lang rijverbod. Bovendien wordt u aansprakelijk gesteld voor de kosten als u een ongeval veroorzaakt zonder een geldig rijbewijs. In het verleden was het onduidelijk of verzekeringsmaatschappijen in dergelijke gevallen voor de kosten moesten opdraaien, maar tegenwoordig is de wetgeving duidelijk: als u zonder geldig rijbewijs een ongeval veroorzaakt, kan de verzekeraar de kosten op u verhalen.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Contacteer Ons Vrijblijvend

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 48

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 500 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft, hij die:

 een voertuig of een luchtschip bestuurt, een rijdier geleidt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, spijts het tegen hem uitgesproken verval;

 een motorvoertuig bestuurt van de categorie bedoeld in de beslissing van vervallenverklaring of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, zonder het voorgeschreven onderzoek met goed gevolg te hebben ondergaan.

De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 30

§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

Ik wil GRATIS advies

Rijden zonder geldige papieren

Rijden zonder keuringsbewijs

Rijden zonder keuringsbewijs

Contacteer Ons Vrijblijvend

Rijden zonder keuringsbewijs


Als autobestuurder bent u verantwoordelijk voor de technische staat van uw voertuig. Een geldig keuringsbewijs is daarbij een belangrijk document dat u altijd bij u moet hebben. Rijden zonde keuringsbewijs is verboden in België,  u loopt het risico op een boete. Ook als uw auto wel degelijk door de controle was geraakt.

Ik wil GRATIS advies

Verplichte technische keuring

Het is daarom belangrijk dat u tijdig naar de technische keuring gaat. Als uw wagen vier jaar oud is, moet u jaarlijks naar de keuring. U krijgt hiervoor een uitnodiging, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig naar de keuring te gaan. Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen, moet u zelf actie ondernemen.

De gevolgen van rijden zonder keuringsbewijs

Als u bij een controle door de politie geen geldig keuringsbewijs kunt tonen, riskeert u een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en/of een geldboete van 80 tot 80.000 euro. Als u binnen de twee jaar opnieuw betrapt wordt, wordt deze straf verdubbeld. Dit geldt ook als u weigert om uw keuringsbewijs te tonen.

Bovendien loopt u bij een ongeval met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs het risico op extra kosten. De verzekeringsmaatschappij zal in dat geval weigeren om tussen te komen en zal de kosten op u of op de verzekerde van het voertuig verhalen. Tenzij u kunt aantonen dat er geen verband is tussen het ongeval en de technische staat van uw voertuig.

Ik wil GRATIS advies

Bescherm uzelf en uw medeweggebruikers

Kortom, zorg ervoor dat u altijd een geldig keuringsbewijs bij u hebt en tijdig naar de technische keuring gaat. Dit voorkomt niet alleen een boete, maar ook extra kosten bij een ongeval. Neem geen risico’s en bescherm uzelf en uw medeweggebruikers.

Als u toch een boete hebt gekregen voor rijden zonder keuringsbewijs, dan is het belangrijk om te weten dat u gratis juridisch advies en bijstand kunt krijgen. Neem contact op met een advocaat of gespecialiseerd juridisch dienstverlener en laat u bijstaan in uw zaak.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 21 JUNI 1985 BETREFFENDE DE TECHNISCHE EISEN WAARAAN ELK VOERTUIG VOOR VERVOER TE LAND, DE ONDERDELEN ERVAN, EVENALS HET VEILIGHEIDSTOEBEHOREN MOETEN VOLDOEN.

Artikel 4

§1. Overtreding van deze wet en van de besluiten die betrekking hebben op de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tien frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, onverminderd de vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 MAART 1968 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN WAARAAN DE AUTO’S, HUN AANHANGWAGENS EN HUN VEILIGHEIDSTOEBEHOREN MOETEN VOLDOEN.

Artikel 24

§ 1. Geen enkel volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig mag zich op de openbare weg bevinden, tenzij het voorzien is van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of technische fiche, voor zover deze documenten vereist zijn.
Dit verbod geldt niet voor voertuigen die zich op de openbare weg bevinden om:

    • 1° leeg en langs de kortste weg de verplaatsing te doen :
      • a) tussen het station voor autokeuring en de woonplaats of exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;
      • b) tussen de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig en de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;
    • 2° langs de kortste weg de verplaatsing te doen van de grenspost van binnenkomen in België tot de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of het station voor autokeuring.

Ik wil GRATIS advies

Rijden zonder geldige papieren

PAPIEREN

Rijden zonder papieren

Contacteer Ons Vrijblijvend
Rijden zonder papieren

Kies het soort overtreding

Wanneer u achter het stuur kruipt zonder de juiste papieren, kan dit leiden tot ernstige gevolgen. Het rijden zonder rijbewijs, verzekering, tijdens een rijverbod of zonder keuringsbewijs is niet alleen illegaal, maar ook gevaarlijk voor uzelf en anderen op de weg. Het is belangrijk om te weten wat de risico’s zijn en welke boetes of straffen u kunt verwachten als u deze regels overtreedt. Op deze pagina kunt u het soort overtreding kiezen waar u meer over wilt weten en krijgt u informatie over de gevolgen en mogelijke vervolging. Wij hopen dat deze informatie u zal helpen om bewustere keuzes te maken wanneer u achter het stuur stapt.

Contacteer Ons Vrijblijvend

Tijdens Rijverbod

U hebt met een voertuig gereden ondanks een rijverbod.

Zonder Keuringsbewijs

U hebt geen keuring in uw voertuig

Zonder Verzekering

U hebt geen verzekeringsdocumenten

Zonder Rijbewijs

U hebt geen rijbewijs